18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் குறித்து TikTok எடுத்துள்ள முக்கிய தீர்மானம்

18 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் குறித்து TikTok எடுத்துள்ள முக்கிய தீர்மானம்

18 வயதுக்குட்பட்ட TikTok உறுப்பினர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, 18 வயதுக்குட்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஒரு நாளைக்கு 60 நிமிடங்கள் மட்டுமே TikTok கை பயன்படுத்த முடியும்

அடுத்த சில வாரங்களில் புதிய முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று TikTok தெரிவித்துள்ளது.

digitalmarketingcollege.lk