மின்சார பாவனையாளர்களுக்கு அவசர இலக்கம் அறிமுகம்

மின்சார பாவனையாளர்களுக்கு அவசர இலக்கம் அறிமுகம்

இலங்கையின் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு புதிய மின்சாரக் கட்டணங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு மின்சார பாவனையாளர்களுக்கு உதவுவதற்கு அவசர தொலைபேசி இலக்கமொன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

077 5 687 387 என்ற இலக்கத்தின் ஊடாக மின்சாரக் கட்டணங்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகளை அறிவிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.