கால்கள் தான் தேங்காய் உரிக்கும் இயந்திரம்….. 67 வயதிலும் சாதனை படைத்த நபர்!

கால்கள் தான் தேங்காய் உரிக்கும் இயந்திரம்….. 67 வயதிலும் சாதனை படைத்த நபர்!

கால்கள் தான் தேங்காய் உரிக்கும் இயந்திரம்….. 67 வயதிலும் சாதனை படைத்த நபர்!