#அவளின்முத்தம் 💋

#அவளின்முத்தம் 💋

 

கன்னத்தில் பதிக்கும் முத்தம் அன்பின் வரமாக.!

இதழில் பதிக்கும் முத்தம் காதலின் வரமாக.!!

நெற்றியிலிடும் முத்தமோ நம்பிக்கையின் வரமாக.!!!