நெப்டியூனின் முதலாவது கோள் வளையம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள்: 22-8-1989

நெப்டியூனின் முதலாவது கோள் வளையம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள்: 22-8-1989

சூரிய குடும்பத்தின் எட்டாவது மற்றும் மிகத் தொலைவில் உள்ள கோளான நெப்டியூனின் முதலாவது கோள் வளையம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள். மேலும் இதே நாளில் நடந்த பிற முக்கிய நிகழ்வுகள் • 1848 - நியூ மெக்சிகோ ஐக்கிய அமெரிக்காவுடன் இணைக்கப்பட்டது. • 1864 - 12 நாடுகள் இணைந்து ஹென்றி டியூனாண்ட் தலைமையில் ஜெனீவாவில் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தை ஆரம்பித்தார்கள்.

 

சூரிய குடும்பத்தின் எட்டாவது மற்றும் மிகத் தொலைவில் உள்ள கோளான நெப்டியூனின் முதலாவது கோள் வளையம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள்.

மேலும் இதே நாளில் நடந்த பிற முக்கிய நிகழ்வுகள்

 


• 1848 - நியூ மெக்சிகோ ஐக்கிய அமெரிக்காவுடன் இணைக்கப்பட்டது.

• 1864 - 12 நாடுகள் இணைந்து ஹென்றி டியூனாண்ட் தலைமையில் ஜெனீவாவில் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தை ஆரம்பித்தார்கள்.

• 1911 - பாரிசில் களவெடுக்கப்பட்ட மோனலிசா ஓவியம் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

• 1932 - தொலைக்காட்சி சேவையை முதன் முதலாக பிபிசி சோதித்தது.