4 கால்களுடன் அடையாளம் காணப்பட்ட கோழி குஞ்சு...!

4 கால்களுடன் அடையாளம் காணப்பட்ட கோழி குஞ்சு...!

ஊவ பரணகம-ரன்சிரிகம பிரதேசத்தில் விநோதமான கோழி குஞ்சு ஒன்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. குறித்த கோழி குஞ்சுக்கு 4 கால்கள் காணப்படுவதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார். குறித்த கோழி குஞ்சு ஏனைய கோழி குஞ்சுகளை விட வித்தியாசமானதாக காணப்படும் இந்த கோழிக் குஞ்சு, தற்போது ஆரோக்கியமாக உள்ளதாக அதன் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.