ஆக்ரோஷமான ஆற்றை அமைதிப்படுத்திய புத்தர் சிலை…வெளிவரும் மர்மம்!

ஆக்ரோஷமான ஆற்றை அமைதிப்படுத்திய புத்தர் சிலை…வெளிவரும் மர்மம்!