ஆப்பிரிக்காவின் சொர்க்கபுரி என்று அழைக்கப்படும் ருவாண்டா!

ஆப்பிரிக்காவின் சொர்க்கபுரி என்று அழைக்கப்படும் ருவாண்டா!