அதிகார முன்னுரிமை வரிசைப் பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் மத்திய வங்கி ஆளுநர் பதவி

அதிகார முன்னுரிமை வரிசைப் பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் மத்திய வங்கி ஆளுநர் பதவி

இலங்கையின் அதிகார முன்னுரிமை வரிசைப் பட்டியலில் மத்திய வங்கி ஆளுநர் பதவி 5ஆம் இடத்தில் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.