நாசாவின் அப்பல்லோ-7 விண்கலம் அட்லாண்டிக் கடலில் பத்திரமாக இறங்கிய தினம் (அக்.22, 1968)

நாசாவின் அப்பல்லோ-7 விண்கலம் அட்லாண்டிக் கடலில் பத்திரமாக இறங்கிய தினம் (அக்.22, 1968)

அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி மையத்தால் சந்திரனுக்கு மனிதனை அனுப்பும் திட்டமான அப்பல்லோ திட்டத்தில் 7-வது விண்கலம் பூமியை 163 தடவைகள் சுற்றிய பினன்ர் அட்லாண்டிக் கடலில் பாதுகாப்பாக இறங்கிய தினம்.