6 ஆண்டுகளாக செதுக்கப்பட்ட பிரமாண்ட சிவன் சிலை…வியந்து நோக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகள்..!

6 ஆண்டுகளாக செதுக்கப்பட்ட பிரமாண்ட சிவன் சிலை…வியந்து நோக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகள்..!