அவுஸ்திரேலியாவில் 17,300 ஆண்டுகள் பழமையான கற்குகை ஓவியம் கண்டுபிடிப்பு

அவுஸ்திரேலியாவில் 17,300 ஆண்டுகள் பழமையான கற்குகை ஓவியம் கண்டுபிடிப்பு

அவுஸ்திரேலியாவில் 17,300 ஆண்டுகள் பழமையான கற்குகை ஓவியம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கங்காருவின் ஓவியம் ஒன்று இவ்வாறு வரையப்பட்டுள்ளது.

2 மீற்றர் நீளமான குறித்த ஓவியம், மேற்கு அவுஸ்திரேலியாவின் கிம்பெர்லீ பிராந்தியத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர்

அவுஸ்திரேலியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப் பழமையான குகை ஓவியம் இதுவாகும் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.