ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றில் மற்றுமோர் அங்கீகாரம் பெற்ற இரா. சாணக்கியன்!

ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றில் மற்றுமோர் அங்கீகாரம் பெற்ற இரா. சாணக்கியன்!

ஸ்ரீலங்காவின் 9 ஆவது நாடாளுமன்றின் அரச பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய (கோப்) குழுவிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள 22 உறுப்பினர்களின் பெயர் விபரங்கள்வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

அந்த உறுப்பினர்களின் பெயர்ப்பட்டியலில் தமிழ்த் தேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரா. சாணக்கியனின் பெயரும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இன்று இடம்பெற்ற நாடாளுமன்ற அமர்வின் போதே சபாநாயகர் மஹிந்தயாபா அபேவர்தனவால் இதுகுறித்த அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், மஹிந்த அமரவீர, மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே, ரோஹித அபேகுணவர்தன, சுனில்பிரேமஜயந்த, ஜயந்த சமரவீர, திலும் அமுனுகம, இந்திக அனுருத்த, சரத் வீரசேகர,டி.வி.சானக்க, நாலக கொடஹெவா, அஜித் நிவாட் கப்ரல்,

ரவூப் ஹக்கீம்,அனுரகுமார திஸாநாயக்க, சம்பிக்க ரணவக்க, ஜெகத் புஷ்பகுமார, எரான்விக்ரமரட்ன, ரஞ்சன் ராமநாயக்க, நளின் பண்டார, எஸ்.எம்.மரிக்கார், பிரேம்நாத் சி தொலவத்த, இரா.சாணக்கியன், சரித ஹேரத் ஆகியோரே குறித்தகுழுவின் உறுப்பினர்களாக பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.