சகல மாவட்டங்களுக்குமான வாக்கு சீட்டுகள் அச்சிடப்பட்டுள்ளது

சகல மாவட்டங்களுக்குமான வாக்கு சீட்டுகள் அச்சிடப்பட்டுள்ளது

சகல மாவட்டங்களுக்குமான வாக்கு சீட்டுகள் அச்சிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரச அச்சக திணைக்களம் இதனை தெரிவித்துள்ளது.