எதிர்வரும் டிசம்பர் 26 முதல் ஜனவாி 19 வரை விமானங்களுக்கான தரையிறங்கல் மற்றும் தாித்தல் கட்டண அறவீடு இல்லை!

எதிர்வரும் டிசம்பர் 26 முதல் ஜனவாி 19 வரை விமானங்களுக்கான தரையிறங்கல் மற்றும் தாித்தல் கட்டண அறவீடு இல்லை!

எதிர்வரும் 26.12.2020 முதல் 19.01.2021 வரை இலங்கைக்கு வரும் விமானங்களுக்கான தரையிறங்கல் மற்றும் தாித்தல் கட்டணங்களை அறவிடாதிருக்க அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளது.