ஊரடங்கு உத்தரவு பகுதிகளிலுள்ள ஆசியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்...!

ஊரடங்கு உத்தரவு பகுதிகளிலுள்ள ஆசியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்...!

ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் பரீட்சை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற ஆசிரியர்கள் அதற்குரிய ஆவணங்களை ஊரடங்கிற்கான அனுமதி அட்டையாக பயன்படுத்த முடியம் என பரீட்சைகள் ஆணையாளர் சனத் பூஜித்த தெரிவித்துள்ளார்.