மேலும் மூன்று அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்கள் நியமனம்

மேலும் மூன்று அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்கள் நியமனம்

மேலும் மூன்று அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கமைய நீதி அமைச்சின் செயலாளராக எம் எம் பி கே மாயதுன்னெ

துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சின் செயலாளர் யு டி சி ஜயலாள்

புத்தசாசனா, மத மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்கள் அமைச்சின் செயலாளர் பேராசிரியர் கபில குணவர்தன