யாழ்ஓசைக்கு இணைப்பு தர!

Posted By admin On Monday, March 21st, 2011 With 0 Comments

நண்பர்களே!

உங்களிற் பலருக்கும்.யாழ்ஓசைன் பல்வேறு பகுதிகள் பிடித்திருக்கின்றன என்பதை உங்கள் கருத்துக்கள் மூலம் அறிகின்றோம். உங்களுக்குப் பிடித்த பகுதிகளுக்கு, உங்கள் வலைப்பதிவுகளில், அல்லது தளங்களில் இணைப்புக் கொடுப்பது அப் பகுதிகளை உங்களைப் போன்ற ஆர்வலர்கள் பலரும் படிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும். அதற்கான நிரலி கீழேயுள்ளது. உங்களக்குப் பிடித்தமானதைத் தெரிவுசெய்க.

export

மேலுள்ள படத்தினை உங்கள் வலைப்பூவில் அல்லது இணையத்தளத்தில் இணைப்பது எவ்வாறு? படங்களுடன் படிமுறை விளக்கம் இங்கே!

<a target=”blank” href=”http://yarlosai.com”>
<img border=”0″ src=”http://yarlosai.com/wp-content/uploads/2011/03/export.gif” width=”280″ height=”86″></a>

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>